Examen doen in een extra wiskundevak – hoe zit het nu?

Er heerst, zo blijkt, verwarring omtrent de mogelijkheden voor bovenbouwleerlingen van havo en vwo om een tweede wiskundevak te kiezen als extra vak. Rijksoverheid heeft daarom besloten de geldende regels nog eens nader toe te lichten, met daarbij het verzoek aan decanen om leerlingen hierover te informeren.

De geldende regels zijn als volgt: leerlingen uit havo en vwo mogen desgewenst een tweede wiskundevak kiezen in het vrije deel van hun vakkenpakket, mits zij dit vak kiezen als extra keuzevak. Deze leerlingen zullen dan examen doen in twee wiskundevakken – het vak uit het profieldeel en het keuzevak uit de vrije ruimte. De combinatie van wiskunde A en wiskunde C is, als enige uitzondering op deze regel, echter niet toegestaan.

Leerlingen die kiezen voor een dergelijke constructie moeten er wel rekening mee houden dat de centrale examens voor wiskunde A, B en C om organisatorische redenen gelijktijdig worden afgenomen. Om toch in beide vakken examen te kunnen doen, kunnen leerlingen het extra wiskunde-examen afleggen in het tweede tijdvak. Een eventuele herkansing kan dan worden afgenomen in het derde tijdvak. Voor wiskunde D wordt alleen een schoolexamen afgenomen.

 

Bron: Nationale Onderwijsgids